Techno-mathematical literacies/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Техно-математическа грамотност

раб. версия 1

Editor: Richard Noss, London Knowledge Lab | Institute of Education | University of London Contributors: …/…

Adaptation: Vyara Dimitrova, Centre for Learning Sciences and Technologies, Open University of the Netherlands

Определение

Терминът обхваща два важни аспекта на начина, по който математиката се среща в ситуациите на работното място. Първо, нужното знание е много по-близко до грамотност отколкото до умение; и второ, то е почти винаги представено като знание опосредствано от компютър.

Защо ‘грамотност’? Грамотният човек е човек, който притежава езикова компетентност, писменa и устна, в различни ситуации, работейки с различни правила и възприети начини на поведение. Тази ключова идея е изключително важна и за математиката: хората трябва да могат да разбират и използват математиката като език, който все повече и повече срещат на работното място чрез базираните на информационни технологии системи за контрол и администрация по същия начин, по който конвенционалната идея за грамотност (четене и писане) е вече широкоразпространена на работното място.

Защо ‘техно’? Тази грамотност се изразява посредством технологичните артефакти. Тя е конкретизирания характер на математическите умения на работното място, където информационните технологии са широко застъпени. Сам по себе си този факт подчертава вида на нужното познание: една компютърна графика например има различни качествата от направена с молив и химикалка графика и следователно колоните от цифри в една електронна таблица могат да бъдат обработвани като предмет по начини, по които нехният ‘еквивалент’, направен с молив и химикал, не може.

Идеята на техно-математическата грамотност е свързана с други подходи, които са възприели гледната точка на образователния процес така както той бива преживяван от младите хора – вж. ОИСР ( 2003) и Движението за математическа грамотност в САЩ (напр. Steen, 1997). Така например Програмата за международна оценка на учащи определя тази гледна точка по следния начин:

Математическата грамотност отразява способностите на един индивид да отчита и разбира ролята, която математиката играе в света, да прави добре аргументирани преценки, както и да използва и да се анагжира с математика по начини, по които това да отговаря на нуждите на индивида като конструктивен, заинтересован и мислещ гражданин (ОИСР, 2003, стр. 24).

На работното място, както и в културата в широк план, този вид необходима математическа грамотност е допълнително наложена от повсеместния достъп до компютри: Нос (1998) и диСеса (2000) дискутират широко идеята за математическата грамотност, показвайки как новите форми на изчислителни технологии, които се използват в правенето на математика, са сързани с новата ‘математическа грамотност’. Най-пълно описание и примери за техно-математическа грамотност могат да бъдат намерени в Хойлс, Нос, Кент и Бакър (2010), а за преглед вж. Гейнсбърг (2011).

Проблематика на превода

-/-

Предметна проблематика

Да не се бърка с термина техноматематика: TMRF Technomathematics Research Foundation

Сродни термини

Грамотност (literacy); видове грамотност (literacies)

Основна литература

[1] diSessa, A. (2000). Changing Minds: Computers, Learning, and Literacy. Cambridge, MA: The MIT Press.

[2] Gainsburg J. Book Review: Hoyles, C., Noss, R., Kent, P., & Bakker. A. (2010). Improving mathematics at work: The need for techno-mathematical literacies (2011) Educ Stud Math 76:117-122

[3] Hoyles, C, Noss, R., Kent, P. and Bakker, A. (2010). Improving Mathematics at Work: The need for techno-mathematical literacies. Abingdon: Routledge

[4] Noss, R. (1998), New numeracies for a technological culture, For the Learning of Mathematics, 18, 2, 2-12.

[5] OECD (2003), PISA 2003 assessment framework, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

[6] Steen, L. A. (Ed.) (1997). Why Numbers Count: Quantitative Literacy for Tomorrow's America. New York: The College Board.