Multimedia learning/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Мултимедийно обучение

раб. версия 1

Editor: Mireille Bétrancourt, TECFA, Faculty of Psychology and Education, university of Geneva, Switzerland

Contributors: …/…

Adaptation: Krassen Stefanov, University of Sofia (BG)

Определение

Мултимедийното обучение е форма на обучение, поддържано от различни източници на информация (напр. текст и графики), които се използват заедно с цел да се разбере и запамети дадено съдържание (факти, понятие, процедура...).

Коментар по развитието на термина

Мултимедийното обучение възниква от направлението свързано с разбирането на текст. През 70-те години се правят наблюдения, които установяват, че включването на изображения в текста значително увеличава разбирането и запаметяването на текстова информация (вижте обзора на Levie & Lentz, 1982). Голям брой проучвания са проведени за идентифициране на познавателните процеси, които обясняват положителния ефект за обучението при използване на изображения в текст (Mandl & Levin, 1989; Johnson-Laird, 1983; Schnotz, 2001). Едновременно с това се обръща внимание на въпросите, свързани с учебната дейност: какви изображения помагат на кои от обучаемите за постигане на какви резултати от обучението? Тази двойна познавателна и педагогическа задача все още е актуална и са предоставени множество препоръки за проектиране на ефективно мултимедийно преподаване (напр. Mayer, 2005).

Сродни термини

Множествено представяне, външно представяне, мултимедийно преподаване

Проблематика на превода

Френски: Apprendre à partir d’informations multimédia ; Compréhension de documents multimédia. Немски: Wissenserwerb mit Multimedia.

Предметна проблематика

Под мултимедия (Mayer 2001, p. 2) се има предвид представянето на материала посредством думи (например написан или прочетен текст) и изображения (например статични картини включващи графики, снимки, карти, както и динамични картини, включващи анимация или видео); следователно дефиницията на мултимедийно обучение е обучение с множествени (различни) представяния на информацията. Мултимедийното обучение често е бъркано с мултимодалното обучение (обучение в различни форми), в смисъла на обучение посредством различни сензорни канали (слухов, визуален, кинетичен). Например ученето чрез слушане и четене на писан текст не може да бъде разглеждано като мултимедийно обучение в неговия оригинален смисъл. Но мултимедийното обучение включва също и модални характеристики особено в случаите, когато различните средства са предадени посредством различни сензорни модалности. Интерактивността също е важен фактор в мултимедийното обучение и се доближава до понятието симулация.

Основна литература

[1] Johnson-Laird P. N. (1983) Mental Models: Toward a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness. Harvard University Press.

[2] Levie W. H., Lentz R. (1982) Effects of text illustrations: A review of research. Educational Communication and Technology, 30(4), 195-233.

[3] Mandl, H., Levin J.R. (1989) Knowledge acquisition from text and pictures, North-Holland, Amsterdam (1989).

[4] Mayer R. E. (2001) Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

[5] Mayer R. E. (Ed). (2005) Cambridge Handbook of Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press.

[6] Schnotz W. (2001) Sign systems, technologies, and the acquisition of knowledge. In J.F. Rouet, J.J. Levonen, & A. Biardeau, A. (Eds.), Multimedia learning: Cognitive and instructional issues (pp. 9-29). Amsterdam: Elsevier.