Learning management systems/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Системи за управление на обучението

раб. версия 1

Editor: Daniel Burgos, AtoS & International University of La Rioja

Contributors: Dai Griffiths, University of Bolton; Fabrizio Giorgini, eXact Learning Solutions, Martin Wolpers, Fraunhofer FIT.

Adaptation: Krassen Stefanov, University of Sofia (BG)

Определение

Терминът „Система за Управление на Обученето” (СУО, LMS) се отнася за интегрирана система, която подпомага обучаемите и преподавателите чрез предоставяне, използване, управление и проследяване на онлайн обучение. Тази система може да бъде използвана за планиране, провеждане и оценяване на специфични учебни процеси.

Коментар по развитието на термина

Според Watson и Watson (2007 p.28) „историята на СУО има своите корени в друг термин „интегрирани учебни системи” (ILS), които предоставят различна функционалност от предоставяне на учебно съдържание, като управление и проследяване, персонализирано обучение и интеграция между системите […] СУО се използват първоначално за описание на компонента за управление от системата за обучение PLATO K-12, в който няма учебно съдържание и който е отделен от процеса на обучение […]”.

В наше време СУО се използва за обозначаване на интегрирани уеб-базирани, обикновено независими от учебната област приложения, които позволяват на образователните институции и преподавателите да управляват голям брой обучаеми, които имат достъп до информация за курсовете, ресурсите и услугите.

Сродни термини

Синоними Системи

за управление на курсове, Системи за управление на учебното съдържание, Виртуални среди за обучение

Други сродни термини

Системи за е-трейнинг, Системи за управление на преподаването, Интегрирани учебни системи, Социални мрежи за обучение, Персонални учебни среди

Проблематика на превода

…/…

Предметна проблематика

СУО се използват за поддържането на множество от дейности и цели, като системата се използва по малко по-различен начин в отделни ситуации. Например формалното и неформалното обучение често изискват различни начини на използване на СУО. Развитието на формално дефинирани професионални компетенции на работното място може да бъде подържано от СУО и социални софтуерни компоненти, достъпни посредством системата. От друга страна СУО могат да поддържат социални мрежи, които се концентрират върху неформално обучение в нерегулирани програми, но които също трябва да се фокусират и върху формални учебни цели. Рамка за педагогическо оценяване на начина, по който СУО могат да бъдат изпозлвани, е налична в Britain and Liber, 2004.

СУО предоставят на институциите системи за управление на съдържанието и интегриран пакет от учебни услуги, както и средства за управление на достъпа до съдържание и организационни обекти ( напр. курсове) за голям брой потребители. Дизайнът на СУО включва роли като:

(1) Администратори, които определят структурата на сървъра и услугите, които са достъпни посредством системата
(2) Преподаватели, които определят структурата на даден курс, избират услуги от тези, които администраторът е предоставил, и осигуряват съдържание и указания на обучаемите
(3) Обучаемите, които използват услугите и съдържанието на даден курс, и могат да създават собствени текстове и файлове в определени области на сървъра

Следните характеристики са типични за СУО: управление на потребителите и техните роли; управление на курсовете; синхронни услуги (напр. онлайн чат); асинхронни услуги (напр. форуми); оценяване; средства за персонализиция.

Основна литература

[1] Britain, S. & Liber, O. (2004) A Framework for Pedagogical Evaluation of VLEs, JTAP.

[2] Berking, P & Gallagher, S. (2010). Choosing a Learning Management System. Advanced Distributed Learning (ADL) Co-Laboratories.

[3] Watson W. R., Watson S. L. (2007). An argument for clarity: what are learning management systems, what are they not, and what should they become? TechTrends, 51(2), 28-34.