Learning design/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Учебен дизайн

раб. версия 1

Editor: Nicolas Balacheff, Laboratoire d’informatique de Grenoble

Contributors: Anne Lejeune, Laboratoire d’informatique de Grenoble

Adaptation: Vyara Dimitrova, Centre for Learning Sciences and Technologies, Open University of the Netherlands

Определение

  1. Учебният дизайн е процесът по прилагането на знанието за учебния дизайн , в случаите в които разработваме отделна учебна единици (курс, урок, програма).
  2. Терминът учебен дизайн стои зад формализираните параметри на учебен дизайн, които задават концептуален модел за описание на процеса на преподаване и процеса на учене. Конкретизацията на тези формализирани параметри съдържа три различни елемента: информационен модел, най-успешно приложение в практиката и ръководство за това приложение, както и XML връзка със свързващ дкумент (Kopper and Tattersall 2005).

Сродни термини

Синоними Дизайн на обучение, дизайн на образователни системи Други сродни термини Език за образователно моделиране, знание за учебен дизайн

Коментар по развитието на термина

Идеята за формално изражение на учебния дизайн (УД) е създадена въз основа на предхождащия го език за образователно моделиране (ЕОМ) в отговор на нуждата от ефективни и привлекателни за учащите курсове и програми, като заедно с това осигурява приятна и ефективна работна среда за тези, които имат задачата да разработят учебни материали, планират учебния процес, преподават и оценяват изпълнението (Kopper and Tattersall 2005, p.v). Идеята за УД възниква първоначално у Валкенбургската група през 2002 и е възприета от работната група IMS през 2003.

Проблематика на превода

-/-

Предметна проблематика

Предизвикателството пред работната група IMS за формализирането на параметри на даден учебен дизайн е да осигури разумен баланс между гъвкавост и сложност в процеса на адаптация към непрестанно еволюиращите технологии за изследване на технологично подпомогнатото учене/обучение. Този факт е от особена важност за нарасналия интерес към компютърно-подпомогнато колаборативно учене и адаптивното учене. Извън своите педагогически задачи, учебният дизайн на работната група IMS има за цел да направи ефективно поделянето и рециклирането на даден учебен дизайн, като същевременно осигури неговата приложимост в различни системи.

Основна литература

[1] Koper R., Tattersall C. (eds) (2005) Learning design. Berlin: Springer.(предговор|[2])