Embedded phenomena/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Свързани феномени

раб. версия 1

Editor: Tom Moher, University of Illinois at Chicago

Contributors: …/…

Adaptation: Krassen Stefanov, University of Sofia (BG)

Определение

Въведен от Moher (2006) терминът „свързан феномен” се отнася до проектирането на рамка, която поставя обучаемите от класната стая в пространствени и времеви граници на въображаемия научен феномен с цел да се осъществи съвместен научен експеримент. Рамката се определя от 4 общи характеристики.

  • „Симулираните динамични явления са съпоставени на физическото пространство в класната стая.
  • Състоянието на симулация се представя и управлява посредством разпределени (стационарни или мобилни) информационни средства, разположени около класната стая и представящи „портали” в явлението (феномена), изобразяващи информацията за текущото състояние, отнасяща се до съответствието между феномена и стаята.
  • Симулацията, предоставена посредством портали, се изпълнява едновременно но независимо от регулярния поток на учебни дейности в класната стая. Обикновено симулациите се изпълняват в продължение на няколко седмици.
  • Студентите наблюдават и управляват състоянието на симулацията посредством портали, съвместно събиране и анализиране на доказателства, за да се реши даден проблем или да се отговори на поставен въпрос.”
(Моher 2006 p. 691)

Свързани термини

Embodied learning, Ситуационно обучение, обучение, разширена реалност, смесена реалност

Проблематика на превода

Френски: phénomènes embarqués Немски: eingebettet Phänomene

Предметна проблематика

Терминът „свързан” е често използван в компютърната наука за технологии, които са вградени (имплантирани) вътре във физическите среди или артефакти.

Основна литература

[1] Moher, T. [1] (2006). Embedded Phenomena: Supporting Science Learning with Classroom-sized Distributed Simulations. Proceedings ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2006) (April 2006, Montreal, Canada), 691-700.