E-Assessment/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Електронно оценяване

раб. версия 1

Editor: Valerie Shute and Yoon Jeon Kim, Florida State University

Contributors: …/…

Adaptation: Krassen Stefanov, University of Sofia (BG)

Определение

Електронното оценяване се отнася до методи и практики за оценяване, които поставят ударението върху ролята на информационните технологии с цел измерване на обучението на студентите.

Коментар по развитието на термина

Използването на компютърни технологии в оценяването на обучението има десетилетна история. Компютрите са започнали да се използват за оценяване през 70-те години, за да се намали натоварването при оценяването от страна на хората. Оттогава оценяването се е развило в съответствие с развитието на технологите. Компютърно-базираното оценяване става широко разпространено например при езиковите тестове и изпитите за влизане в колеж поради тяхната точност и удобство. Термините „компютърно-адаптивно тестване„ и „уеб-базирано оценяване” се използват заедно с термина „компютърно-базирано оценяване”, но всъщност те са два специфични случая на „компютърно-базирано оценяване”. Терминът „компютърно-адаптивно тестване” поставя ударението върху нелинейния подбор на въпросите на базата на бързото оценяване на знанията на изпитвания възоснова на неговите предишни отговори. Концепцията "уеб-базирано оценяване” се отнася до „компютърно-базирано оценяване”, осъществено посредством онлайн система за управление на обучението.

Въпреки че предимствата на „компютърно-базираното оценяване” дават технологичната основа на електронното оценяване, в момента акцентът е поставен на проучването на възможностите да се използват цифрови медии като web 2.0 и видео игри. В допълнение мобилните устройства предоставят нови възможности за електронно оценяване. Например въвеждането на персонални системи за отговор (известни като clickers) улесняват качественото оценяване в големи класни стаи. Трябва да отбележим, че основния фокус на електронното оценяване не е в разработването на нови инструменти за оценяване, а за подобряване на обучението посредством нови технологии за оценяване. По тази причина педагогоческите предимства и недостатъци на технологиите за електронното оценяване трябва да бъдат обсъдени внимателно. Широко разпространеният отчет на JISC [JISC] (2007) също твърди, че „електронното оценяване е много повече от нов начин да направим нещо, което сме правили и досега ... Оценяването вероятно е най-добрия начин да се определят нуждите от подкрепа на обучаемите и може да насърчи желанието за прогрес, ако е сързано с подходящите ресурси, добро качество, навременна обратна връзка и предизвикателни, но стимулиращи начини за демонстриране на знания и умения.”

Сродни термини

Компютърно-базирано оценяване (CBA), Компютърно-подпомогнато оценяване, (CAA), Оценяване, подпомагано от компютър (CAA), Компютърно адаптирано оценяване (CAA), Компютърно адаптирано тестване (CAT), онлайн оценяване, оценяване, подпомагано от технологии, оценяване, подобрено от технологии, оценяване вградено в технологиите, оценяване, базирано на технологии, тестване, базирано на Интернет, уеб-базирано оценяване

Проблематика на превода

…/…

Предметна проблематика

Традиционно електронното оценяване използва компютърни и информационни технологии, за да направи процеса на оценяване по-ефективен чрез автоматизиране на функциите, които в противен случай биха изисквали човешка намеса. Тези функции включват конструиране и избор на въпросите, публикуване на изпита, анализ на отговорите, интерпретация, оценяване и представяне на резултатите (Baker & O'Neil, 1995). Напоследък електронното оценяване се отнася до усилия вътре в образователното общество за използване на предимствата (постиженията) на технологиите. Тези усилия са мотивирани от нуждата да се прескочат тестовете тип „попълнете празното място” и да се направи автентично оценяване на комплексни знания и умения (Pellegrino, Chudowsky, & Glaser, 2001). Частта „електронно” в електронното оценяване включва изборът от широк набор налични компютърни и информационни технологии, които могат да бъдат компонент от създаването, внедряването и изпълнението на тестове. Този избор трябва да бъде съобразен с целта и задачата на оценяването. Той трябва да бъде съобразен със следните фактори:

  • Коя платформа е най-подходяща за оценяването (напр. уеб-базирана, компютърно-базирана, базирана на игра или на симулация)?
  • Оценяването трябва да бъде линейно или адаптивно (правила за оценяване, алгоритми за подбор на въпроси)?
  • Как ще бъдат представени материалите за оценяването (статично или интерактивно)?
  • Какъв формат трябва да бъде отговорът на студентите („изберете правилния отговор”, мултимедиен въпрос)?

Думата „оценяване” в електронното оценяване се отнася до целта и характеристиките на оценяването. Като цяло, целта на оценяването може да бъде категоризирана като качествено, диагностично и количествено. В допълнение електронното оценяване трябва да съдържа характеристики на традиционното оценяване като валидност, надежност, честност (справедливост) и достъпност (Baker, O'Neil, & Linn, 1993; Shute, 2009).

Основна литература

[1] Baker, E. L., O'Neil, H. F., & Linn, R. L. (1993). Policy and validity prospects for performance-based assessment. American Psychologist, 48(12), 1210-1218. doi: 10.1037/0003-066x.48.12.1210

[2] Baker, E. L., & O'Neil, H. F., Jr. (1995). Computer technology futures for the improvement of assessment. Journal of Science Education and Technology, 4(1), 37-45.

[3] Joint Information Systems Committee. (2007). Effective practice with e-assessment: an overview of technologies, policies and practice in further and higher education.

[4] Pellegrino, J., Chudowsky, N., & Glaser, R. (2001). Knowing what students know. Washington, DC: National Academy Press.

[5] Shute, V. J. (2009). Simply assessment. International Journal of Learning, and Media, 1(2), 1-11.